lähihoitaja sosiaali- ja terveysala sote sosiaali terveys

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, päiväkoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 11.08.2021.  Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaussa www.opintopolku.fi pk-pohjaiselle tai yo-pohjaiselle sosiaali- ja terveysalan perustutkintolinjalle.
(Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun tai lukion suorittaneille ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille.)

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Haku päättyy 01.08.2021.

Hakeminen

Hae koulutukseen
Jos Sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, voi hakeutua oppisopimuskoulutukseen.

 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen.  

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista valtaosan tuottaa edelleen julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat.  Viime vuosina painopiste on siirtynyt laitoshuollosta avopalveluihin kaikessa hoito-, kasvatus- ja huolenpitotyössä. Lähihoitajan työ edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskuvan hallintaa ja moniammatillista ja verkostoituvaa työtapaa.  Lähihoitajan ammatillinen osaaminen luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja työyksiköistä toiseen.

Jos sinulla on alan työpaikka, voi koulutuksen suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon muodostuminen:

Lähihoitajan tutkintokoulutus muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). 

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukainen.  Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kartoittamissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi.  Osaamisen kartoittamissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Osaamisalat toteutetaan kysynnän mukaan.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkinto on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3
Paino
0

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Lähihoitajan tutkinnossa on valittavana viisi osaamisalaa.  Opiskelija valitsee näistä yhden

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Kotihoidossa toiminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiala
  • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Kotihoidossa toimiminen
  • Sairaanhoitotyössä toimiminen
 • Vammaistyön osaamisala
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutus
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 15 osp

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-15 osp