Eläinala

Kiinnostaako eläinkoulutus?

Liviassa on tarjolla maatalousalan perustutkinto/eläintenhoidon osaamisala ja eläintenhoidon ammattitutkinto, jossa osaamisaloja on viisi  (klinikkaeläinhoitaminen, eläinhoitola, eläinten kouluttaminen, koe-eläinhoitaminen ja eläinten trimmaaminen). Osaamisalojen aloitusajankohdat vuorottelevat työelämän tarpeen mukaan.

Opetukseen sisältyy teorian lisäksi runsaasti käytännön harjoituksia oppilaitoksen tiloissa sekä työpaikoilla järjestettävää koulutusta. Kaarinan toimipaikassa on tuotantoeläimiä ja Paimiossa on eläintilat pieneläimille sekä talli, jossa asustaa hevosten lisäksi lampaita. Oppilaitoksella on yhteistyökumppaneina maatiloja, hevostalleja sekä muita eläinalan yrityksiä, joissa tutustutaan erilaisiin eläimiin ja niiden hoitoon. Paimiossa sijaitsevassa  klinikka- ja hoitolarakennus Kirsussa toimivat eläinlääkärin palvelut sekä eläinhoitola. Siellä opiskelijat oppivat aidoissa asiakaspalvelutehtävissä eläinalaa.

Opiskelun tavoitteena on antaa opiskelijoille sellaiset valmiudet eläinalalta, että he pystyvät työllistämään itsensä yrittäjänä tai työskentelemällä vieraan palveluksessa.

Kalatalousala

Kalastukseen erikoistunut kalastaja osaa kalastaa ammattikalastukseen tarkoitetuilla pyydyksillä kalastusyrittäjänä tai kalastusaluksen työntekijänä. Hän osaa jäähdyttää ja käsitellä saaliin taloudellisesti, hygieenisesti ja laadukkaasti kalanjalostuksen raaka-aineeksi tai tukku- ja vähittäismyyntiin. Hän osaa rakentaa ohjeiden mukaan ammattikalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä sekä korjata ja huoltaa niitä. Hän osaa käyttää turvallisesti kalastuksessa käytettäviä koneita ja laitteita sekä tehdä niihin perushuoltotyöt. Hän osaa käyttää saaliin paikantamisessa ja turvallisessa vesillä liikkumisessa tarpeellisia apuvälineitä. Hänellä on kalastusaluksen kuljettajakirja B:hen vaadittava osaaminen.

Vesiviljelyyn erikoistunut kalanviljelijä osaa työskennellä vesiviljely-yrityksessä hygieenisesti sekä noudattaa omaan työterveyteen sekä kalojen ja rapujen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Hän osaa suorittaa mädinhankinnan, mädin hoidon, poikasten alku- ja jatkokasvatuksen tärkeimmät työtehtävät ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän osaa käyttää mädin sekä kasvatettavien kalojen ja rapujen ruokintaan ja hoitoon sekä kasvatustilojen puhtaana- ja kunnossapitoon tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa lajitella, siirtää, kuljettaa ja istuttaa kaloja ja kalanpoikasia niitä tarpeettomasti vahingoittamatta. Hän osaa työskennellä taloudellisesti ja ympäristövastuullisesti. Hän osaa kasvatetun kalan alkukäsittelyn, jäähdyttämisen ja pakkaamisen. Hän osaa toimia yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti.

Kalanjalostukseen ja kalakauppaan erikoistunut kalanjalostaja osaa käsitellä kala-, äyriäis- ja nilviäisraaka-aineita ja valmistaa niistä tuotteita taloudellisesti, hygieenisesti ja laadukkaasti. Hän osaa noudattaa kalanjalostusyrityksen omavalvontasuunnitelmaa ja tehdä sen edellyttämät mittaukset ja kirjaukset. Hän osaa valmistaa kalanjalostusteollisuudessa käytettävillä koneilla ja laitteilla tavallisimpia kalajalosteita sekä suorittaa työtilojen sekä koneiden ja laitteiden päivittäiset huolto- ja puhdistustoimet. Hän osaa toimia yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Hän osaa asettaa myyntituotteet näyttävästi ja houkuttelevasti esille ja säilyttää ne laadukkaina. Hän osaa palvella asiakkaita ja opastaa heitä kalaruokien valmistamisessa. Hän osaa käsitellä, pakata ja hinnoitella tuotteet.

Kalastusmatkailuun erikoistunut kalastuksenohjaaja osaa työskennellä kalastusmatkailuyrityksen opastus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän osaa liikkua yrityksen toiminta-alueen kalavesillä ja viedä asiakkaat turvallisesti kalastuspaikoille. Hän osaa opastaa asiakkaita kalojen paikantamisessa, vieheiden valinnassa ja kalastusvälineiden käytössä. Hän osaa käsitellä saaliin hygieenisesti asiakkaan haluamalla tavalla ja järjestää kalastusohjelmaan kuuluvat leiriytymis-, majoittumis- ja ravitsemuspalvelut. Hän osaa valmistaa saaliista maukkaita ja terveellisiä retkiruokia. Hän osaa huoltaa ja kunnostaa kalastusmatkailuyrityksen kalastusvälineitä, vene- ym. kalustoa. Kalastusmatkailuun erikoistunut koulutettava tietää kalastuslupakäytännön matkailutoiminnassa ja on selvillä kalastusmatkailun mainosten suunnittelusta, asiakastarjousten laatimisesta sekä laskutuksesta. Kansainvälisissä tehtävissä toimivan kalastusmatkailun ammattilaisen taitoja ovat kielitaito, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin sopeutuminen.

Kalatalousalan ammattilaiset toimivat itsenäisinä yrittäjinä kalastuksen, kalanjalostuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalastusmatkailun alalla tai ammattityöntekijöinä näiden toimialojen yrityksissä. Yritystoimintaa tukevia ja niille tietoa tuottavia kalatalouden aloja ovat kalataloustutkimus, kalatalousalan järjestötoiminta sekä kalavesien hoito. Kalatalousyrittäjyyteen liittyy läheisesti myös kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden markkinointi ja myynti.

Luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan koulutusta Liviassa kahdessa opistossa

Ammattiopisto Liviassa on luonto- ja ympäristöalan koulutusta sekä Tuorlan että Paraisten opistoissa. Opistot ovat profiloituneet koulutustarjonnassaan ja opetuksen painopisteet vaihtelevat. Vaikka kyseessä siis olisikin samaan tutkintoon johtava koulutus, kannattaa hakijan huomioida tämä opistojen profiloituminen jo hakuvaiheessa.

Tuorla

Maaseutuopistossa Tuorlassa voi erikoistua luonnonvaratuottajaksi tai ympäristönhuoltajaksi.

Luonnonvaratuottajiksi opiskelevat saavat monipuolisen osaamisen luonnontuotealalle. Opintoihin sisältyy luonnontuotekasvien kuten luonnonyrttien, marjojen ja sienten tuntemusta, keruuta ja käsittelyä. Opinnoissa perehdytään myös luonnontuotekasvien kasvatukseen ja käytännön viljelytöihin. Kerätyistä raaka-aineista opitaan valmistamaan erilaisin työmenetelmin elintarvikkeiksi soveltuvia jatkojalosteita. Opinnoissa tutustutaan alaa koskevaan lainsäädäntöön sekä suoritetaan hygieniapassi. Koulutus antaa myös valmiuksia suunnitella ja valmistaa erilaisia hyvinvointi-, hoito- ja luonnonkosmetiikkatuotteita (kuten voiteita, salvoja, saippuoita ja yrttikylpyjä) sekä ohjata asiakkaita tuotteiden käytössä. Luonnonmateriaalien käyttö ja työstäminen tarjoaa mahdollisuuksia kädentaitojen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Opintojen aikana tutustutaan myös tuotteistamiseen ja yritystoimintaan. Luonnonvaratuottajat työskentelevät alan yrityksissä.

Ympäristönhuoltaja osaa toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Hän osaa perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Hän osaa toimia jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Parainen

Paraisilla toimiva Kalatalous- ja ympäristöopisto on profiloitunut luonto-ohjaajan ja ympäristönhoitajan koulutuksissa painotteisesti saariston toimintaympäristöissä toimimiseen sekä saaristotuntemukseen.

Luonto-ohjaajat oppivat liikkumaan ja toimimaan niin vesillä kuin lähiluonnossa retkeillen ja vaeltaen.  Turvallinen palvelutoiminta erilaisten asiakasryhmien kanssa ohjelmapalvelu- ja luontopalveluissa on meille tärkeää.  Luonto-ohjaajat oppivat myös maasto- ja luontoruokailua sekä työstämään erilaisia luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Ympäristökasvatus ja hyvinvointia luonnosta tulevat tutuiksi. Luonto-ohjaajat osallistuvat myös erilaisten teematapahtumien järjestämiseen.

Ympäristönhoitajamme toimivat paljon saaristossa ja sen kohteissa, hoitaen muun muassa saaristoluonnon perinnemaisemia.  He oppivat kunnostamaan vesistöjä sekä arvioimaan eri tavoin ympäristön ja luonnon tilaa sekä ottamaan erilaisia näytteitä.  He oppivat liikkumaan niin vesillä kuin maastossa turvallisesti.  Jäte- ja kierrätystietous erilaisine käytännönläheisine projekteineen tulevat tutuksi, kuten myös pienimuotoiset teematapahtumat.  Maastossa ja vesillä toimimisen turvallisuus ja erilaiset työvälineet ja koneet tulevat tutuiksi käytännöntehtävissä.

Maatalousala

Maaseutuyrittäjä - perustutkinto ruoantuotannosta kiinnostuneelle tai tilanpitoa suunnittelevalle!

Maaseutuyrittäjä voi toimia maatilatalouden eri ammateissa kuten maatalousyrittäjänä, maataloustyöntekijänä, lomittajana, eläinten hoitajana, maataloustarvikekaupassa sekä kone- ja bioenergiapalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. 

Maatalousopetus pyrkii yhdistämään perinteen, kokemuksen ja uudet metodit. Maatalousalan perustutkinnon opetuksessa tekemällä oppiminen on keskeisessä asemassa oppilaitoksessamme. Oman koulutilamme eri kohteissa maatalousopiskelijat harjoittelevat aidossa ympäristössä tarpeellisia taitoja tulevaa ammattiansa varten ja kyeten toimimaan tulevaisuuden muuttuvassa ympäristössä.

Monimuotoryhmissä hyödynnetään monimuotokoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia yksilölliseen opiskeluun. Opiskelijat voivat saada henkilökohtaista konsultointia oman tilansa kehittämiseen. Etäopetus koostuu omien tuotantomahdollisuuksien kartoittamisesta, tiedonhankinnasta ja työharjoituksista itsenäisenä kotityönä. Oppilaitoksessa tapahtuvilla lähiopetusjaksoilla paneudutaan teoriaan ja käytäntöön, kuullaan asiantuntijoiden luentoja ja tehdään tutustumiskäyntejä tiloille. Lisäksi voidaan järjestää koulutusta työpaikoilla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksena.

Maatalousalan ammattitutkinto, tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa opintojen pääpaino on työpaikalla oppimisella. Koulutuksessa perehdytään keskeisiin, ammattitaitoa syventäviin aiheisiin kuten eri tuotantosuuntien kotieläinten hoitoon ja terveydenhoitoon, koneiden käyttöharjoitteluun, maataloustuotantoon, tietotekniikkaan ja asiakaspalveluun.  Koulutuksessa keskitytään keskeisten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto- taitotekniikkaan ja laadunhallintaan. Opetuksessa korostuu niin työturvallisuusasiat kuin eläinten hyvinvointi.

Tuotantoeläinhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot.

Metsäala

Metsäalan ammattilaiseksi?

Metsäalan perustutkinnossa voit suuntautua opinnoissasi mieltymyksen mukaan. Perusopintojen jälkeen valitaan joko metsätalouden tai metsäenergian tuotannon osaamisala. Käytännössä meiltä valmistuu metsäalan ammattilaisia niin metsurin kuin metsäkoneella tehtäviin töihin.

Opetus on hyvin käytännönläheistä. Metsäalan perustutkinnossa opiskellaan keskeisiä metsäluontoon liittyviä aiheita pääosin käytännössä eri havaintokohteilla ja työmailla. Opiskelu tapahtuu työelämän tarpeita vastaavalla nykyaikaisella kalustolla. Yrittäjyys ja kyky itsenäiseen työskentelyyn korostuu myös työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa metsäalan erilaisten organisaatioiden, urakoitsijoiden ja yrittäjien töissä.

Metsäenergian tuottajan koulutuksessa merkittävässä osassa on metsäkoneen käyttö. Oppilaitokselta löytyykin metsäkonesimulaattorit, hakkuukoneet, kuormatraktoreita ja hakkuri. Metsätalouden osaamisalassa perinteisten raivaussahalla ja moottorisahalla tehtävien metsätalouskohteiden lisäksi opiskellaan mm. puiden poistoja sekä maisemanhoitoa rakennetussa ympäristössä, kaupungilla ja taajamissa.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja - Metsäenergian tuottaja

Suomalainen metsäosaaminen on maailman huippua. Metsätalous tarjoaa monipuolisen ammatillisen toimintaympäristön useissa ammateissa. Valitse ala, jonne voit työllistyä heti valmistuttuasi!

 

Puutarha-ala

Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella puutarhurilla on laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot puutarha-alan eri työtehtäviä varten. Tavoitteena on saavuttaa myös valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä. Puutarhurin tutkinnossa on valittavana kolme osaamisalaa. Opiskelija voi osaamisalavalinnallaan erikoistua opiskelussaan ja puutarhurin työssään alan tarjoamiin erilaisiin työtehtäviin.

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittaneen puutarhurin työpaikkoina voivat olla taimitarha, kasvihuone- tai avomaaviljelmät joissa viljellään koristekasveja (leikkokukat, ruukkukasvit, puuvartisen ja perennat) tai ravintokasveja (vihannekset, marjat, hedelmät, yrtit, mausteet jne.). Puutarhatuotantoon suuntautuneen puutarhurin työtehtäviin voi kuulua mm. viljelyä, sadonkäsittelyä, neuvonta- ja myyntityötä, ja hän voi myös työssään erikoistua esim. erikoiskasvien tuotantoon tai luomutuotantoon.

Puutarhuriksi viheralan osaamisalalta valmistuneita työllistävät kaupunkien viheryksiköt, seurakunnat ja yksityiset viheralan yritykset. Työtehtävät keskittyvät puistojen ja pihojen rakentamiseen sekä kunnossapitoon ja hoitotöihin. Koneiden käyttötaito on tärkeä viheralan ammattilaiselle.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittaneiden puutarhureiden työpaikkoja ovat kukkakaupat ja puutarhamyymälät. Koulutus painottuu työelämän tärkeimpiin työtehtäviin: asiakaspalveluun, tuotetuntemukseen, sidontataitoon ja floristiikan perusteisiin sekä kotipihan kasvien tuntemukseen ja myyntitaidon kehittämiseen.

Perustutkinnon suorittanut voi laajentaa osaamistaan suorittamalla osatutkintoja perustutkinnon pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista. Hän voi myös hakeutua syventämään osaamistaan puutarha-alan ammattitutkinnon opintoihin. Liviassa on tarjolla ammattitutkinnosta puunhoidon (arboristi) ja floristiikan osaamisalat sekä viheralueiden rakentamisen tai ylläpitämisen osaamisala.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.  Hän osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ammattietiikkaa noudattaen.  Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.  Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.  Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti.  Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa lähihoitaja osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista  sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.  Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.  Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.  Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa lähihoitaja osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.  Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisten osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

Valinnaiset tutkinnon osat tuottavat osaamista lähihoitajalle profiloitumiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintasektoreille, kuten kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemiseen, toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon tehtävissä.

Työpaikkoja voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa tai kotisairaalassa.  Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle.