Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

10.2.2021 - 30.10.2022

Koulutus toteutuu omaehtoisena monimuotokoulutuksena työn ohessa. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, etä- ja verkko-opiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tutkintokoulutuksessa on 1 – 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jos sinulla on tiedossa työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan.

Hakeminen
Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Ammatilliseen koulutukseen sovelletaan säännöksiä esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/ 2017).

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä ammatilliseen koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset tulee ottaa huomioon ammatilliseen tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla sekä voi toimia myös oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden, kolmannen sektorin sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta. Koulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1,5 – 2 vuotta).

Näyttöön voi tulla myös osallistumatta tutkintokoulutukseen, esim. suoraan työelämästä, mikäli hakijalla on riittävä työkokemus ja tarvittava ammattitaito.

 

Tutkinnon muodostuminen

Pakolliset tutkinnon osat 100 osp

1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen 40 osp

2. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 40-80 osp

Valitaan kaksi tutkinnon osaa, joista vähintään yksi on valittava kohdista 3-4

3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö 40 osp

4. Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö 40 osp

5. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta

6. Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa. Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

Lisätietoja

Lisäkoulutuksen vs. tutkintovastaava Anneli Söderholm,  puh. 050 314 6004
Lehtori Mirja Puisto, puh. 050 441 7885
Opintosihteeri Kristina Tikka, puh. 050 373 2584

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 550 €. Yhden tutkinnon osan hinta on 230 €. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3