Luontokartoittaja

Luontoalan erikoisammattitutkinto. Luontokartoittaja. Monimuotokoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Helmikuussa 2021 alkavan koulutuksen haku on päättynyt.

Seuraava hakulinkki avataan 2021 syksyllä.

 

Hakeminen

 

Mikäli sinulla on alan työpaikka voi tutkinnon suorittaa kokonaan tai osittain oppisopimuskoulutuksena

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus aloitetaan, mikäli ryhmään on yli 10 hakijaa. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun ja tasokokeeseen. Vaatimuksena on Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon mukainen lajintunnistusosaaminen.

 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkintokoulutus on suunnattu luontokartoittajan työstä kiinnostuneille aikuisille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tuleviksi ammateiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin 15 lähiopetusviikkoa lukuvuodessa ja ohjattua etäopiskelua muina aikoina.  Koulutus kestää noin kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks), jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla Paraisilla, noin 25 km Turusta. 

Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston ja muun ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä toimeksiannon mukaisesti erilaisissa maankäyttö- ja ympäristöhankkeissa luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia kasvillisuus- ja eläinlaji- tai -lajiryhmäkohtaisia perus-, erityis- ja lisäselvityksiä sekä seurantaa. Hän tuntee peruslajiston sekä oman suuntautumisensa mukaisen eliölajiston ja luontotyypit. Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä luontoselvityksen laadintaan tarvittavat maastotyöt. Hän osaa arvioida kohteen merkittävyyttä ja toimenpiteiden vaikutuksia eri eliölajien menestymiseen. Hän osaa raportoida tulokset selkeästi, tehdä johtopäätöksiä ja antaa suosituksia. Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti hänellä on ammattitaito lajisto- tai luontotyyppiselvitysten tekemiseen, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen, paikkatiedon käyttöön tai yritystoiminnan perustamiseen tai kehittämiseen luontokartoitusalalla.

 

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Luontokartoituksen osaamisalan suorittanut luontokartoittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida luontoselvitystyön. Hän osaa tehdä lajisto- tai luontotyyppiselvityksen. Erikoistumisensa mukaisesti hän osaa soveltaa vahvaa luonto-osaamistaan erilaisiin tehtäviin tai tehdä alaan liittyviä paikkatietoanalyysejä.

Lisätietoja

Lehtori Hanna Jalkanen

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus maksaa 350 €. Lisäksi kustannuksia tulee tarvittavista henkilökohtaisista varusteista sekä ammattikirjallisuudesta. Suoraan näyttöihin osallistuminen ilman tutkintokoulutusta on maksutonta.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72
Paino
0

Tutkinnon muodostuminen

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Valinnaisista tutkinnon osista toisen tulee olla tutkinnon osa:
4. Lajistoselvityksen laatiminen tai
5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen.

Pakolliset tutkinnon osat
1. Luontoselvitystyön suunnitteleminen
2. Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen
3. Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 2 osaa
Valmistava koulutus:
4. Lajistoselvityksen laatiminen
5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen
9. Yrittäjänä toimiminen luontokartoitusalalla

Työpaikalla järjestettävänä koulutuksena (koulutussopimus tai oppisopimus):
6. Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen
7. Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen
8. Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla